ข้อมูลการใช้ยา รพ.สต.
เขตอำเภอปากชม ปีงบ 2561

โนนสมบูรณ์

ยาที่จ่าย

เชียงกลม

ยาที่จ่าย

คอนสา

ยาที่จ่าย

ห้วยเหียม

ยาที่จ่าย

ห้้วยบ่อซืน

ยาที่จ่าย

ห้วยพิชัย

ยาที่จ่าย

หาดคัมภีร์

ยาที่จ่าย

ห้วยอาลัย

ยาที่จ่าย

ชมเจริญ

ยาที่จ่าย